Onze huisregels

Huisregels Willemeen:

 1. Het overtreden van geldende wettelijke bepalingen en/of plaatselijke verordeningen is ten strengste verboden. Bij overtreding hiervan door de bezoeker volgt uitzetting.
 2. De Bezoeker is verplicht zich te gedragen in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de normen van fatsoen. Bezoeker is ook verplicht om de huisregels en instructies van (beveiliging)medewerkers op te volgen. Als de bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met deze normen, de huisregels en/of instructies, kan de bezoeker (verdere) toegang tot de locatie worden ontzegd, zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van enige vergoeding.
 3. Willemeen hanteert geen leeftijdsgrens, tenzij anders aangegeven. Willemeen schenkt geen alcohol aan mensen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Ook is het bezoekers bij wet verboden om alcohol beschikbaar te maken voor mensen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
 4. Willemeen behoudt zich het recht voor om bezoekers te verzoeken zich te legitimeren.
 5. Bij dronkenschap en/of het onder invloed zijn van harddrugs en/of het vertonen van afwijkend asociaal c.q. agressief gedrag ten opzichte van personeel en/of medegasten wordt de toegang ontzegd.
 6. Het handelen in en/of gebruiken van harddrugs en softdrugs is ten strengste verboden.
 7. Roken en vapen is verboden in Willemeen. Voor de deur van Willemeen mag niet geblowd worden!
 8. Het gebruiken of dragen van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt is ten strengste verboden.
 9. De Bezoeker is verplicht om mee te werken aan fouillering (inclusief eventuele controle van meegevoerde handbagage) bij bezoek van het evenement.
 10. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen en geweld in welke vorm dan ook ten opzichte van medegasten en of personeel worden niet getolereerd.
 11. Willemeen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van zaken welke de bezoekers toebehoren.
 12. Wanneer u klachten van welke aard dan ook heeft, kunt u zich tot de bedrijfsleiding of directie wenden.
 13. Het is niet toegestaan eigen drank en/of etenswaren te nuttigen in Willemeen. Het is niet toegestaan consumpties mee naar buiten te nemen behalve naar de β€œcave” als deze geopend is.
 14. Stagediven, crowdsurfen, deelnemen aan moshpits en andere vormen van publieksparticipatie zijn bij Willemeen altijd op eigen risico.
 15. Volgende goederen zijn niet toegestaan:(alcoholische) dranken, fietsen/ skateboards/ skeelers/ rolschaatsen, semiprofessionele video/foto apparatuur (slechts toegestaan na permissie bedrijfsleiding), spuitbussen, viltstiften en ander materiaal dat voor graffitidoeleinden gebruikt kan worden, artikelen welke een gevaar kunnen vormen voor de bezoekers en medewerkers. Grote tassen/rugzakken kunnen worden afgegeven worden bij de garderobe. Huisdieren zijn eveneens niet toegestaan.
 16. Foto’s en opnamen mogen gemaakt worden met je telefoon of pocketcamera als je artiesten en bezoekers daar niet mee hindert. Indien anders zal dit worden aangegeven.
 17. Willemeen kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen te maken van het evenement en haar bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie daarvan zonder dat Willemeen of derden een vergoeding aan de bezoekers verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.
 18. De bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die door hem wordt aangericht in of aan de Locatie / Cave / terras en eigendommen van Willemeen
 19. Bij constatering van diefstal, vernieling of overlast zal de bezoeker de toegang worden ontzegt en aangifte worden gedaan bij de politie.
 20. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de beslissing van de organisatie bindend.
 21. Naast onze eigen huisregels hanteert Willemeen ook de algemene bezoekersvoorwaarden van de VNPF. Deze zijn te vinden op www.vnpf.nl