Onze huisregels

1 Wettelijke bepalingen
Het overtreden van geldende wettelijke bepalingen en/of plaatselijke verordeningen is ten strengste verboden. Bij overtreding hiervan door de bezoeker volgt uitzetting.

2 Leeftijd
Willemeen hanteert geen leeftijdsgrens, tenzij anders aangegeven. Willemeen schenkt geen alcohol aan mensen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Ook is het bezoekers bij wet verboden om alcohol beschikbaar te maken voor mensen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, bij overtreding van deze wet is Willemeen verplicht om melding te maken bij de politie. De leeftijd wordt gecontroleerd middels een geldig legitimatiebewijs.

3 Gedrag
Bij dronkenschap en/of het onder invloed zijn van harddrugs en/of het vertonen van afwijkend asociaal c.q. agressief gedrag ten opzichte van personeel en/of medegasten wordt de toegang ontzegd.

4 Drugs
Het handelen in en/of gebruiken van harddrugs is ten strengste verboden, bij constatering hiervan wordt de toegang ontzegd en de politie ingeschakeld. Ook de handel in softdrugs is ten strengste verboden.

5 Roken
Roken en vapen is verboden in Willemeen. Bij constatering van roken wordt de toegang ontzegd.

6 Wapens
Het is ten strengste verboden om in het bezit te zijn van wapens. Bij constatering hiervan wordt de toegang ontzegd en wordt de politie ingeschakeld.

7 Fouilleren
Bezoekers kunnen gevraagd worden om mee te werken aan een visitatie. Wordt hieraan geen medewerking verleend, dan wordt op grond hiervan de toegang tot Willemeen ontzegd.

8 Instructies
Men dient ten alle tijden de aanwijzingen c.q. instructies van het personeel op te volgen.

9 Geluidsniveau
In Willemeen wordt tot maximaal 103dBA aan geluid geproduceerd. Willemeen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het is verboden in directe omgeving van Willemeen lawaai te maken.

10 Ongewenste intimiteiten en racisme
Het vertonen van ongewenste intimiteiten en racistisch of anderszins discriminerend gedrag ten opzichte van medegasten en of personeel wordt niet getolereerd. Bij constatering wordt de toegang ontzegd.

11 Persoonlijke eigendommen
Willemeen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van zaken welke de bezoekers toebehoren.

12 Klachten
Wanneer u klachten van welke aard dan ook heeft, kunt u zich tot de bedrijfsleiding of directie wenden.

13 Schoeisel
Het dragen van degelijk schoeisel, is in kader van veiligheid verplicht voor bezoekers en medewerkers.

14 Consumptie
Binnen Willemeen is consumptie verplicht, het is niet toegestaan eigen drank en/of etenswaren te nuttigen in Willemeen. Het is niet toegestaan consumpties mee naar buiten te nemen behalve naar de rookruimte als deze buiten is gepositioneerd.

15 Stagediven
Stagediven, crowdsurfen, deelnemen aan moshpits en andere vormen van publieksparticipatie zijn bij Willemeen altijd op eigen risico.

16 Opnames
– Willemeen behoudt zich het recht om beeld- en/of geluidsopnames, al dan niet in opdracht, te (laten) maken. Wanneer iemand deelneemt aan ÊÊn van de evenementen van Willemeen is hij/zij ervan op de hoogte dat hij/zij op beeld- en/of geluidsopnames terecht kan komen die ook voor publiciteit voor Willemeen gebruikt kunnen worden. Personen die in de opnames voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

– Publicatie van opnames door Willemeen geeft geen enkel recht op welke vergoeding dan ook.

– Willemeen is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor beloftes door derden.

– Het meenemen van amateur foto- en/of videoapparatuur voor eigen gebruik is toegestaan.

– Gebruik, anders dan particulier, van materiaal dat is gemaakt op en/of van ÊÊn van de evenementen van Willemeen is niet toegestaan.

17 Niet toegestane goederen
Volgende goederen zijn niet toegestaan:

(Alcoholische) dranken, fietsen/skateboards/skeelers/rolschaatsen, professionele video/foto apparatuur (slechts toegestaan na permissie bedrijfsleiding), huisdieren, grote tassen/rugzakken kunnen afgegeven worden bij de garderobe, spuitbussen, viltstiften en ander materiaal dat voor graffitidoeleinden gebruikt kan worden, artikelen welke een gevaar kunnen vormen voor de bezoekers en medewerkers.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de beslissing van de organisatie bindend. Bij het niet nakomen van de huisregels is de organisatie gerechtigd eventueel de toegang te weigeren of tot verwijdering over te gaan.

18 Portretrecht
Willemeen kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen te maken van het evenement en haar bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie daarvan zonder dat Willemeen of derden een vergoeding aan de bezoekers verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

19 VNPF bezoekersvoorwaarden
Naast onze eigen huisregels hanteert Willemeen ook de algemene bezoekersvoorwaarden van de VNPF. Deze zijn hier te vinden: VNPF – algemene bezoekersvoorwaarden